Enter tlhIngan Hol in form window to parse text.


parsing jIpawmo', qo' vIwovpu'. jIHvaD Harlu'chugh, vaj HurghtaHghachDaq Dabbe'lu'.:

	*jIpawmo', qo' vIwovpu'. jIHvaD Harlu'chugh, vaj HurghtaHghachDaq Dabbe'lu'.*
*jIpawmo'  qo' vIwovpu'. jIHvaD Harlu'chugh  vaj HurghtaHghachDaq Dabbe'lu'.*
Vocabulary initialized at 2479 entries

 V: jIpawmo': I because of arrive 

 N: qo':  world, realm

 V: vIwovpu': I did be light, bright him/her/it/them 

 P: jIHvaD: for I, me

 P: jIHvaD: for I, me

 N: jIHvaD: for viewing screen

 V: Harlu'chugh:  ifone believe 

 A: vaj: so/then/thus/in that case

 N: vaj:  warrior

 N: HurghtaHghachDaq: in  (nominalizer)on-going be dark 

 V: Dabbe'lu':  onenot dwell at