Enter tlhIngan Hol in form window to parse text.


parsing veng jen, vebwI'pu' 'eSchoHmoH. 'eSchoHmoH. lamDaq 'eSchoHmoHqu'. lamDaq vengvetlh qem joH'a'.:

	*veng jen, vebwI'pu' 'eSchoHmoH. 'eSchoHmoH. lamDaq 'eSchoHmoHqu'. lamDaq vengvetlh qem joH'a'.*
*veng jen  vebwI'pu' 'eSchoHmoH. 'eSchoHmoH. lamDaq 'eSchoHmoHqu'. lamDaq vengvetlh qem joH'a'.*
Vocabulary initialized at 2479 entries

 N: veng:  city

 V: jen:   be high 

 N: vebwI'pu': (pl)  one/thing which is/does be higher (in rank, status) 

 V: 'eSchoHmoH:  cause tochange be low 

 V: 'eSchoHmoH:  cause tochange be low 

 N: lamDaq: in dirt

 V: 'eSchoHmoHqu':  reallycause tochange be low 

 N: lamDaq: in dirt

 N: vengvetlh: that city

 V: qem:   bring 

 N: joH'a': big Lord/Lady head of house

 N: joH'a': big lord

 N: joH'a':  God